GDT-ISO – tolerancje geometryczne wg systemu norm międzynarodowych ISO

Zakres szkolenia:

Szkolenie z podstawowych wymagań, opisanych w normach ISO 1101:2017; ISO 2692:2014; ISO 1660:2017, ISO 5459:2011; ISO 286:2010, ISO 14405-1:2016.
 • Tolerancje geometryczne – podstawy. Konieczność stosowania tolerancji geometrycznych dla jednoznacznego opisu geometrii wyrobu. Niejednoznaczność specyfikacji za pomocą odchyłek granicznych (tolerowania +/–). Podział i klasyfikacja tolerancji geometrycznych. Symbole rysunkowe. Ramka tolerancji, ramka bazy. Grot linii wskazującej łączącej ramkę tolerancji z tolerowanym elementem. Modele geometryczne wyrobu – element nominalny, zaobserwowany i skojarzony. Przegląd podstawowych pojęć stosowanych w normach ISO.
 • Wymiar i jego interpretacja. Zasada niezależności (ISO GPS). Domyślna dwupunktowa interpretacja wymiaru wg ISO i modyfikator E – wymaganie powłoki. Element wymiarowalny (feature of size). Układ kodowania ISO wymiarów liniowych.
 • Tolerancje kształtu. Tolerancje prostoliniowości, płaskości, okrągłości, walcowości. Parametry i źródła błędów pomiarów na przykładzie pomiarów odchyłek okrągłości. Tolerancje kształtu ze wspólnym polem tolerancji (CZ). Niepewność pomiaru i jej wpływ na ocenę zgodności ze specyfikacją.
 • Bazy i układy baz. Baza pojedyncza (punkt, prosta, płaszczyzna), bazy cząstkowe, układy baz. Odwzorowanie elementów bazowych w pomiarach na współrzędnościowej maszynie pomiarowej. Metoda 3-2-1.
 • Tolerancje kierunku. Tolerancje prostopadłości, równoległości i nachylenia. Kąt teoretycznie dokładny dla tolerancji kierunku. Tolerancja elementu zastępczego. Tolerancje kierunku z modyfikatorem T (płaszczyzna przylegająca).
 • Tolerancje położenia. Tolerancje pozycji. Element tolerowany wg ISO GPS. Tolerancje pozycji pojedynczego otworu i szyku otworów. Tolerancje pozycji płaszczyzny. Wymiary teoretycznie dokładne. Zastosowanie modyfikatora więzy tylko dla kierunku (ISO GPS). Tolerancje współosiowości i symetrii wg wymagań ISO GPS. Wymiary liniowe i kątowe teoretycznie dokładne dla tolerancji położenia.
 • Tolerancje kształtu wyznaczonego zarysu /wyznaczonej powierzchni z bazą lub bez bazy. Tolerancje kształtu wyznaczonego zarysu /wyznaczonej powierzchni jako tolerancje ograniczające wymiary oraz odchyłki kształtu, kierunku lub położenia. Tolerowanie stożków. Tolerancje kształtu wyznaczonej powierzchni dla szyku elementów. Zastosowanie modyfikatora więzy tylko dla kierunku dla tolerancji kształtu wyznaczonej powierzchni. Asymetrycznie usytuowane pole tolerancji - modyfikator UZ.
 • Modyfikatory M, L, R. Stan maksimum materiału. Stan minimum materiału. Wymagania: maksimum materiału (MMR), minimum materiału (LMR). Tolerancja prostopadłości trzpienia/otworu z MMR względem płaszczyzny. Interpretacja powierzchniowa i uproszczona osiowa. Przykłady zerowej wartości tolerancji dla MMC. Zerowa wartość tolerancji dla MMC, a modyfikator wymaganie wzajemności RPR. Tolerancje pozycji, współosiowości i symetrii z modyfikatorami. Obliczanie wymiarów sprawdzianów funkcjonalnych dla tolerancji z wymaganiem MMR.
 • Tolerancje bicia obwodowego i całkowitego. Tolerancje bicia obwodowego promieniowego, osiowego, normalnego, w wyznaczonym kierunku. Tolerancje bicia całkowitego promieniowego i osiowego. Odchyłka bicia, jako wypadkowa odchyłek kształtu i położenia.
 • Modyfikatory P, F. Zewnętrzne pole tolerancji. Tolerowanie przecinania się osi. Tolerowanie stanu swobodnego.
 • Tolerancje ogólne. Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych oraz tolerancje geometryczne.
 • Tematy omawiane na bieżąco przy analizie poszczególnych tolerancji
  • Tolerancje geometryczne i technika pomiarów współrzędnościowych.
  • Struktura norm ISO. Podstawowe różnice między PN-EN ISO 1101:2017E, PN-EN ISO 1101:2013E i PN-EN ISO 1101:2006P a ASME Y14.5:2009 i ASME Y14.5M:1994. Nowe symbole wprowadzone w PN-EN ISO 1101:2017E.
  • Ćwiczenia komputerowe i tablicowe. Specyfikowanie tolerancji, interpretacja wyspecyfikowanych wymagań. Graficzne, wirtualne wyznaczanie odchyłek.
  • Specyfikacja wymagań funkcjonalnych za pomocą tolerancji geometrycznych.
  • Analiza rysunków Klienta. Szczegółowa dyskusja nad specyfikacjami tolerancji geometrycznych na przykładzie rysunków wskazanych przez uczestników szkolenia (rysunki w formacie pdf, zaleca się aby podczas szkolenia były dostępne części, których rysunki są analizowane).
Forma szkolenia i materiały szkoleniowe:
 • Wykład z wykorzystaniem autorskiej aplikacji multimedialnej tolerancje geometryczne oraz stymulowanym interaktywnym uczestnictwem słuchaczy.
 • W czasie szkolenia uczestnicy odpowiadają na krótkie pytania, przy czym prawidłowa odpowiedź potwierdza zrozumienie bieżącego materiału, niepełna stanowi podstawę do dalszych wyjaśnień. Interakcja uczestników z autorską, multimedialną aplikacją Tolerancje geometryczne ułatwia zrozumienie wymagań. Graficzne, wirtualne wyznaczanie odchyłek. Specyfikacja wymagań funkcjonalnych za pomocą tolerancji geometrycznych – praca indywidualna oraz w 2(3) osobowych zespołach.
 • Kolorowe materiały szkoleniowe dala każdego uczestnika zawierają ok. 200 rysunków, które są omawiane przez prowadzącego i dyskutowane z uczestnikami.

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Poznasz najważniejsze zasady tolerowania geometrycznego zgodne z wymaganiami norm europejskich (ISO) wraz z porównaniem do norm amerykańskich (ASME).
 • Zrozumiesz znaczenie GDT dla prawidłowej interpretacji rysunku technicznego z punktu spełnienia wymagań klienta i zapewnienia poprawności procesu technologicznego oraz pomiarowego.
 • Wyjaśnisz swoje wątpliwości odnośnie interpretacji różnych wymagań rysunkowych (na szkoleniu mogą zostać omówione przykłady przygotowane przez zamawiającego).

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie jest skierowane dla pracowników działów konstrukcyjnych, metrologów (w szczególności programistów i operatorów współrzędnościowych maszyn pomiarowych), inżynierów jakości mających do czynienia z rysunkiem technicznym i odpowiedzialnych za jego prawidłową interpretację oraz przełożenie wymagań rysunkowych na procesy technologiczne i pomiarowe.
 • Szkolenie jest przeznaczone nie tylko dla początkujących, ale również dla doświadczonych inżynierów i techników z wieloletnim stażem - nasze doświadczenia szkoleniowe dowodzą, że i oni często są zaskoczeni, jak ważne jest stosowanie oraz poprawne interpretowanie tolerancji geometrycznych i jakie daje nowe możliwości pozwalające udoskonalić procesy, obniżyć koszty i podnieść satysfakcję klienta.

Czas trwania:

 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)