Warunki uczestnictwa w szkoleniu otwartym

1. Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia

Formularz zgłoszenia można pobrać tutaj.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres poczty elektronicznej biuro@pronost.pl. Zgłaszający otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia przez firmę PRONOST Sp. z o.o..

Jeżeli do terminu szkolenia pozostało mniej niż 7 dni, zgłoszenie należy potwierdzić telefonicznie pod numerem +48 33 8580803 jak również przesłać wypełniony druk zgłoszenia.

2. Warunki płatności

Zgłaszający będący już klientami firmy PRONOST Sp. z o.o. są zobowiązani do dokonania płatności na podstawie otrzymanej faktury za zrealizowane szkolenie w terminie 14 dni od zakończenia szkolenia, na konto wskazane przez firmę PRONOST Sp. z o.o..

Zgłaszający, którzy dotychczas nie byli klientami firmy PRONOST Sp. z o.o., są zobowiązani do dokonania płatności za szkolenie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia i przesłania dowodu wpłaty faksem lub pocztą elektroniczną na adres biuro@pronost.pl

W przypadku rezygnacji ze szkolenia lub w przypadku niestawienia się uczestnika na szkoleniu, bez uprzedniego pisemnego powiadomienia w terminie 7 dni przed szkoleniem, zgłaszający pokryje 75% kwoty kosztów uczestnictwa wynikających ze zgłoszenia.

3. Zmiany terminów szkoleń

Firma PRONOST Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia. W przypadku takiej zmiany, zamawiający szkolenie zostanie o niej poinformowany najpóźniej na 7 dni przed dotychczasowym terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku zmiany lub odwołania przez firmę PRONOST Sp. z o.o. określonego terminu szkolenia, uczestnik, w zależności od swojej decyzji, może uzyskać zwrot całości wpłaconej kwoty lub wybrać inny termin szkolenia.

4. Warunki rezygnacji

W przypadku rezygnacji z uczestniczenia w szkoleniu, zamawiający powinien potwierdzić swoją rezygnację za pomocą poczty elektronicznej najpóźniej  10 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku przekroczenia tego terminu zamawiający jest zobowiązany do pokrycia całości opłaty za szkolenie.

5. Dodatkowe informacje o szkoleniu

Gwarantujemy pracę w małych grupach szkoleniowych.

Wszelkie dodatkowe informacje o szkoleniach można uzyskiwać pod adresem poczty elektronicznej biuro@pronost.pl lub telefonicznie, pod numerem +48 33 8580803.