PN-EN ISO/IEC 17025 – wymagania normy

Zakres szkolenia:

Organizacja planująca zaprojektować swoje laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 powinna spełniać wymagania zawarte w normie, które zawierają wymagania z zakresu zarządzania laboratorium, a także wymagania techniczne. Otrzymując akredytację dla laboratorium wzrasta prestiż organizacji i jej i uznanie na rynku.
 • Wymagania w zakresie zarządzania:
  • Struktura organizacyjna
  • Personel i jego kwalifikacje
  • Szkolenia personelu
  • Nadzór nad dokumentacją
  • Przegląd zamówień, ofert i umów
  • Podwykonawstwo badań
  • Zakup usług i dostawy
  • Obsługa klienta
  • Nadzór nad badaniami niezgodnymi z wymaganiami
  • Audyt wewnętrzny
  • Działania korygujące i zapobiegawcze
  • Przegląd zarządzania
 • Wymagania techniczne
  • Warunki lokalowe i środowiskowe
  • Wyposażenie badawcze
  • Metody badań i ich walidacja
  • Spójność pomiarowa, wzorcowanie
  • Pobieranie próbek
  • Postępowanie z obiektami badań
  • Sterowanie jakością badań
  • Sprawozdania z badań

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Poznasz wymagania wynikające z normy PN-EN ISO/IEC 17025 z uwzględnieniem praktycznych problemów z zapisami dotyczącymi zarządzania.
 • Nabędziesz umiejętność planowania laboratorium funkcjonującego zgodnie z wymaganiami normy.
 • Poznasz interpretację wymagań technicznych niezbędnych do utworzenia laboratorium zgodnego w wymaganiami normy.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie adresowane jest do personelu laboratoriów wzorcujących lub badawczych chcących spełniać wymagania niniejszej normy i przewidujących ewentualną akredytację poprzez poddanie ocenie kompetencji i wykonywanych zleceń zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025.

Czas trwania:

 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)