Analiza wad i ich efektów w procesie produkcyjnym ‑ PFMEA AIAG&VDA first edition (wydanie: 2019)

Zakres szkolenia:

 • Wprowadzenie do tematyki analizy ryzyka:
  • wymagania przemysłu motoryzacyjnego co do analizy ryzyka – cele i ograniczenia FMEA,
  • wpływ analizy ryzyka na redukcję kosztów – zapobieganie a reagowanie,
  • definicja i cel FMEA wg podręcznika FMEA AV,
  • rodzaje i spójność analiz,
  • FMEA jako element systemu zarządzania – miejsce FMEA w APQP oraz MLA (RGA).
 • Integracja FMEA w organizacji:
  • strategia przejścia na nowe wymagania FMEA – analiza zmian,
  • zaangażowanie organizacji, zespół FMEA,
  • wymagania klienta, ochrona własności intelektualnych,
  • szablon FMEA oraz rodziny FMEA dla wyrobów podobnych,
  • siedem etapów analizy FMEA,
  • planowanie jakości: 5T.
 • Przygotowanie do analizy PFMEA (etapy 1 do 3):
  • planowanie i przygotowanie zespołu do analizy: zbieranie danych do analizy, określenie zasad pracy oraz ram czasowych wg harmonogramu projektu, przygotowanie danych z DFMEA,
  • określenie i identyfikacja charakterystyk specjalnych produktowych i procesowych, nadzór nad charakterystykami specjalnymi,
  • analiza struktury: opracowanie schematu przepływu procesu (PFD/PFC) lub drzewa struktury procesu, określenie elementów procesu: część produkowana, operacje procesu, elementy procesu w kategoriach 4M,
  • analiza wymagań: powiązanie charakterystyk produktowych z elementami procesu, współpraca z zespołem DFMEA.
 • Analiza ryzyka w procesach produkcyjnych (etapy 4 do 7):
  • analiza wad (FM): powiązanie z wymaganiami, łańcuch przyczynowo-skutkowy, kategorie wad,
  • analiza efektów wad (FE) w trzech podstawowych kategoriach: wpływ na własną organizację, wpływ na klienta zewnętrznego bezpośredniego, wpływ na użytkownika końcowego,
  • analiza przyczyn wad (FC): podejście 4M (wg Ishikawy), elementy procesu, powiązania przyczynowo-skutkowe,
  • analiza ryzyka: bieżące środki prewencyjne (PC), bieżące środki detekcyjne (DC), efektywność bieżących środków prewencyjnych i detekcyjnych, ocena wskaźników wagi, występowania oraz detekcji na podstawie dokonanych analiz (etapy 1-4), określenie priorytetów działań na podstawie tabeli (AP),
  • optymalizacja: określenie działań w celu obniżenia ryzyka występującego podczas realizowania procesu na podstawie wyznaczonych priorytetów, przydzielenie odpowiedzialności, status działań, ocena efektywności podjętych działań, ciągle doskonalenie, współpraca zespołu FMEA z zarządem, klientami i dostawcami,
  • dokumentacja: raport z przeprowadzonej analizy, wnioski.
 • Plan nadzoru (Process Control Plan):
  • struktura i powiązania z PFMEA,
  • charakterystyki specjalne w planie nadzoru,
  • zgodność dokumentacji procesowej.
 • Podsumowanie: na co zwrócić szczególną uwagę przy tworzeniu własnych analiz, audyt PFMEA (self-assessment).

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Zrozumiesz znaczenie analizy ryzyka w projektowaniu wyrobu i procesu.
 • Zrozumiesz powiązania FMEA z pozostałą dokumentacją projektową (proces flow diagram, control plan).
 • Zrozumiesz rolę pracy zespołowej w procesie tworzenia FMEA.
 • Poznasz poprawne zasady tworzenia dokumentacji FMEA w procesie projektowania procesu.
 • Nauczysz się dokonywać analizy ryzyka i interpretować jej wyniki.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie adresowane jest do pracowników uczestniczących w procesach tworzenia, aktualizacji oraz weryfikacji FMEA – członków zespołów planowania jakości (APQP), pracowników działów jakości, członków zespołów analizy i efektywnego rozwiązywania problemów, członków zespołów projektowych, audytorów wewnętrznych, audytorów dostawców itp.
 • Szkolenie adresowane jest do osób mających wiedzę na temat procesu produkcyjnego i mających podstawowe wiadomości na temat dokumentacji procesowej.

Czas trwania:

 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)