Dobre praktyki postępowania z reklamacjami i zwiększania zadowolenia klienta na podstawie wytycznych PN-ISO 10002:2018

Zakres szkolenia:

 • Wprowadzenie
 • Reklamacja – co to jest i czyj jest to problem?
 • Kluczowe elementy postępowania z reklamacjami
 • Wytyczne PN-ISO 10002:2018
  • Terminy i definicje
  • Zasady przewodnie
  • Struktura ramowa postępowania z reklamacjami
  • Planowanie, projektowanie i rozwój
  • Kroki w procesie postępowania z reklamacjami
  • Utrzymanie i doskonalenie
  • Załączniki
 • Podstawy komunikacji
 • Podstawy negocjacji
 • Oczekiwania klienta związane z reklamacją
 • PDCA w zarządzaniu reklamacjami
 • Wprowadzenie do procesu rozwiązywania problemów
 • Przyjmowanie reklamacji
 • Odrzucanie reklamacji
 • Podsumowanie

Uczestnicząc w szkoleniu:

 • Po szkoleniu uczestnicy posiadać będą WIEDZĘ w zakresie:
  • Wytycznych dotyczących postepowania z reklamacjami zawartych w PN-ISO 10002:2018
  • Kluczowych elementów niezbędnych do skutecznego i efektywnego postępowania z reklamacjami
  • Ról, odpowiedzialności i uprawnień uczestników procesu postępowania z reklamacjami
  • Podstaw komunikacji i negocjacji
  • Doskonalenia procesu postępowania z reklamacjami i zwiększania zadowolenia klienta
 • Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą UMIELI:
  • Zdefiniować kluczowe elementy procesu postępowania z reklamacjami
  • Włączyć do procesu postępowania z reklamacjami dobre praktyki zawarte w wytycznych PN-ISO 10002:2018
  • Oceniać oraz wybierać lidera i osoby do zespołu zajmującego się reklamacjami
  • Definiować role, odpowiedzialności i uprawnienia osób uczestniczących w procesie postępowania z reklamacjami
  • Doskonalić proces postępowania z reklamacjami
  • Audytować i dokonywać przeglądów proces postepowania z reklamacjami
 • Szkolenie ma na celu zbudować POSTAWĘ uczestników polegającą na uświadomieniu sobie:
  • Roli, odpowiedzialności i uprawnień w procesie postępowania z reklamacjami
  • Znaczenia aktywnego zaangażowania uczestników zespołów i całej organizacji skuteczny i efektywny proces postępowania z reklamacjami
 • Celem szkolenia jest:
  • Umożliwienie wykorzystania dobrych praktyk zawartych w wytycznych PN-ISO 10002:2018 w ustanowieniu, wdrożeniu, utrzymaniu i doskonaleniu skutecznego i efektywnego procesu postępowania z reklamacjami.

Adresaci szkolenia:

 • Szkolenie skierowane jest do:
  • wszystkich, którzy zarządzają organizacjami
  • osób pełniących lub zamierzających pełnić role właścicieli procesów
  • osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje zarządcze na różnych szczeblach organizacji
  • osób pełniących lub zamierzających pełnić rolę liderów zespołów zajmujących się reklamacjami
  • uczestników zespołów zajmujących się reklamacjami
  • osób zajmujących systemami zarządzania jakością zgodnymi z ISO 9001 i IATF 16949
  • osób pełniących lub zamierzających pełnić role audytorów wewnętrznych

Czas trwania:

 • 2 dni (16 godzin dydaktycznych)