Analiza łańcuchów wymiarowych

Zakres szkolenia:

  • Łańcuchy wymiarowe – koncepcja, podstawowe definicje.
    • Łańcuchy proste i złożone, konstrukcyjne, montażowe i technologiczne.
    • Struktura łańcucha – wymiary niezależne i wymiar zależny.
    • Równanie łańcucha (funkcja wymiarowa).
    • Równanie wymiarów nominalnych, równania odchyłek i równanie tolerancji.
    • Kryteria ustalenia wymiaru zależnego.
  • Analiza wymiarowa. Obliczanie odchyłek granicznych.
    • Metody deterministyczne i stochastyczne.
    • Metoda minimum/maksimum.
    • Metoda rachunku różniczkowego – rozwinięcia funkcji wymiarowej w szereg Taylora.
    • Analiza łańcuchów wymiarowych na przykładach łańcuchów liniowych i płaskich. Zadanie proste i odwrotne. Obliczanie odchyłek wymiaru zależnego. Warunek rozwiązalności zdania analizy przy szukaniu odchyłek jednego z wymiarów niezależnych. Przykłady.
  • Synteza łańcuchów wymiarowych
    • Wyznaczanie tolerancji wymiarów niezależnych.
    • Metoda jednakowej klasy tolerancji. Zasady ustalania odchyłek n-1 wymiarów niezależnych oraz obliczanie odchyłek n-tego wymiaru niezależnego.
    • Zasada najkrótszych łańcuchów wymiarowych. Przykłady.
  • Zamienność
    • Zamienność montażowa pojedynczych części i zespołów.
    • Zamienność całkowita i częściowa.
    • Zamienność konstrukcyjna (ogniwa regulacyjne nastawne i wymienne), technologiczna (naddatek obróbkowy jako ogniwo regulacyjne) i selekcyjna. Przykłady.
  • Łańcuchy geometryczno-wymiarowe
    • Modelowanie łańcuchów geometryczno-wymiarowych – wprowadzanie tolerancji geometrycznych do równań łańcuchów. Przykłady.
  • Analiza rysunków przedstawionych przez uczestników
    • Dyskusja nad obliczeniami łańcuchów wymiarowych na przykładzie rysunków wskazanych przez uczestników szkolenia.

Uczestnicząc w szkoleniu:

  • Poznasz najważniejsze wymagania związane z poprawnym definiowaniem i odczytywaniem łańcuchów wymiarowych.
  • Zrozumiesz wpływ poprawnego definiowania łańcuchów wymiarowych na spełnienie wymagań produktu.
  • Poznasz kluczowe problemy związane z formułowaniem łańcuchów wymiarowych i dowiesz się, jak je rozwiązywać w praktyce projektowej.

Adresaci szkolenia:

  • Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do konstruktorów, pracowników laboratoriów oraz inżynierów procesu i jakości, którzy w swojej praktyce zawodowej stykają się z tematyką łańcuchów wymiarowych i są odpowiedzialni za ich prawidłowe definiowanie lub pomiary.

Czas trwania:

  • 1 dzień (8 godzin dydaktycznych)